Input:

Vzor žiadosti o zľavu z nájomného

20.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.4 Vzor žiadosti o zľavu z nájomného

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Nájomca: ...........................

so sídlom: ...........................

IČO: ...........................

DIČ:..............

IČ DPH:...........

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ....................., odd.: ...., vložka č.: ...............

Prenajímateľ

...........................

...........................

V ..........................., dňa ...........

VEC: Žiadosť o zľavu z nájomného

Vážený prenajímateľ,

na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktorá bola uzavretá dňa: .......... medzi mojou spoločnosťou ........................... ako nájomcom a Vašou spoločnosťou ako prenajímateľom užívam nebytový priestor č. ................ nachádzajúci sa na prízemí budovy na ul. ..............................

Dňa ......... v predmetnom


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: