Input:

Vzor žaloby o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

6.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.1.2.1 Vzor žaloby o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

JUDr. Lucia Danišovičová


Stiahnuť vzor

Vzor žaloby o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Okresný súd v ......................

..............................................

..............................................

V ..................... dňa ..................

ŽALOBA

Navrhovateľ:

Meno a priezvisko: .................................

Bydlisko: .................................

Dátum narodenia: .................................

Štátne občianstvo: ................................

Telefonický kontakt: ................................

a

Odporkyňa:

Meno a priezvisko: .................................

Bydlisko: .................................

Dátum narodenia: .................................

Štátne občianstvo: ................................

Telefonický kontakt: ................................

o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Podané dvojmo

Prílohy podľa textu

I.

Účastníci uzatvorili manželstvo dňa ................. Ich manželstvo bolo rozvedené rozsudkom Okresného súdu .................... sp. zn. ............... zo dňa .................. , ktorý nadobudol právoplatnosť dňa .................. a vykonateľnosť dňa ....................

Dôkaz: rozsudok Okresného súdu

II.

Počas manželstva nadobudli účastníci tento majetok:

  1. nehnuteľnosť – rodinný dom súpisné číslo ............. postavený na pozemku parcelné číslo................., pozemok parcelné číslo ..............., kultúra ............... , o výmere ...............m2 a to v katastrálnom území ................., obec .................., okres ...................., vedené na LV č. .................... vo BSM účastníkov (v 1/1).
  2. obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným ............... , s.r.o., IČO: ..............., so sídlom ..................., zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu ................, v odd. .............. vo vl. č. ................. zodpovedajúci výške vkladu ............. Eur na základom imaní spoločnosti ktoré predstavuje sumu ...............Eur základného imania. Ako spoločník v spoločnosti vystupuje navrhovateľ.
  3. zostatok na bankovom účte vedenom na meno navrhovateľa, číslo účtu ............... / ........ vo výške ............ Eur.
  4. zostatok na bankovom účte vedenom na meno odporkyne, číslo účtu ................ / .......... v mne neznámej výške .......... Eur.
  5. osobné motorové vozidlo továrenskej značky .............., EČV ............, VIN: ...............

Dôkaz: LV č. ............

Výpis z obchodného registra spoločnosti ............

Výpis z bankového účtu navrhovateľa ku dňu právoplatnosti výroku rozsudku

Výpis z bankového účtu odporkyne (navrhujeme, aby ho súd vyžiadal od odporkyne)

Osvedčenie o evidencii motorového vozidla

III.

Po právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva sa navrhovateľ viackrát pokúšal kontaktovať odporkyňu s návrhmi na vyporiadanie BSM. Telefóny však odporkyňa navrhovateľovi nezdvíha, písomné zásielky na adresu trvalého pobytu odporkyne sa navrhovateľovi vracajú ako nedoručené, cez spoločnú známu účastníkov však odporkyňa navrhovateľovi odkázala, že žiadnu dohodu o vyporiadaní BSM s ním uzatvárať nebude.

Dôkaz: návrh dohody o vyporiadaní BSM zasielaný dňa .........

IV.

Vzhľadom k tomu, že vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva dohodou účastníkov nie je možné, podáva navrhovateľ tento návrh na vyporiadanie BSM súdom, keď navrhuje, aby súd prikázal nehnuteľnosť do výlučného vlastníctva odporkyne a do výlučného vlastníctva navrhovateľa obchodný podiel a osobné motorové vozidlo. Navrhovateľ má za to, že hodnota nehnuteľnosti je ............. Eur, hodnota osobného motorového vozidla je ......... Eur a  hodnota obchodného podielu je .................. Eur. Keďže hodnota nehnuteľnosti je podľa navrhovateľa vyššia ako hodnota obchodného podielu a osobného motorového vozidla, navrhuje navrhovateľ, aby polovicu rozdielu medzi týmito hodnotami súd navrhovateľovi priznal na ťarchu odporkyne.

O zostatkoch na bankových účtoch navrhuje navrhovateľ rozhodnúť tak, že súd každému účastníkovi prikáže zostatok na tom bankovom účte, ktorý je vedený na jeho meno.

V prípade ak odporkyňa nebude súhlasiť s určením hodnoty nehnuteľnosti, osobného


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: