Input:

Vzor výzvy na úhradu nájomného

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.8.3.1 Vzor výzvy na úhradu nájomného

; JUDr. Lucia Danišovičová

JUDr. Lucia Danišovičová


Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu (prenajímateľ)

Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu (nájomca)

V..............................., dňa.......................

Vec: výzva na úhradu dlžného nájomného

Vážený/á pán/pani ....................... (priezvisko)

dovoľujem si Vám touto cestou oznámiť, že k dnešnému dňu neevidujeme úhradu splatného nájomného za ....................... (obdobie, za ktoré nie je uhradené splatné nájomné) v zmysle článku ....., bodu.... Zmluvy o nájme bytu zo dňa .......... (ďalej len Zmluvy).

Neuhradením splatného nájomného ste sa dostali do omeškania a v zmysle § 697 OBČZ a § 4nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov ste povinný za každý deň omeškania zaplatiť poplatok z omeškania vo výške 0,5 promile z dlžnej sumy.

Celková


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: