Input:

Vzor výzvy na náhradu škody

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.12.1 Vzor výzvy na náhradu škody

JUDr. Martin Priecel; JUDr. Lucia Danišovičová


Stiahnuť vzor

Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu

V ..........................., dňa ...........................

Adresát:

Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu

VEC: Výzva na náhradu škody

Vážený/á pán/pani ........................... (priezvisko)

dovoľujem si Vás touto cestou osloviť ako bývalého nájomcu .... - izbového zariadeného bytu č. .., o výmere … m2, nachádzajúceho sa v bytovom dome so súpisným č. .., v ....................., na ulici …, číslo vchodu ........ postaveného na pozemku s parcelným č. ..... o výmere … m2, druh pozemku: ......................................., ktorý sa nachádza v bytovom dome v katastrálnom území: .......... obec: ........ okres: ..........., vedený na liste vlastníctva č. ......, Správou katastra Bratislava (ďalej len: byt).

Predmetný byt ste užívali na základe zmluvy o nájme zo dňa ...........................

Nájom bytu skončil uplynutím doby nájmu, na ktorú bol dojednaný, a to dňa ........................... a byt ste mi vrátili dňa ........................... o čom bola spísaná zápisnica o odovzdaní a prevzatí bytu (odovzdávací protokol).

Pri preberaní bytu som zistil, že vchodové dvere sú mechanicky poškodené, čo znemožňovalo ich riadne zatvorenie a uzamykanie. Túto skutočnosť sme uviedli aj do zápisnice o odovzdaní a prevzatí bytu (odovzdávací protokol) zo dňa ..........................., ktorú ste vlastnoručne podpísali. Pri podpise zmluvy o najme zo dňa ........................... som Vám odovzdal byt v stave umožňujúcom riadne užívanie, s plne funkčnými a nepoškodenými vchodovými dverami (viď zápisnica o prevzatí bytu zo dňa ...........................).

Nakoľko ste mi nevrátili prenajatý byt v stave zodpovedajúcom dojednanému spôsobu užívania s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie v zmysle § 682 OBČZ, vyzval som Vás dňa .....................


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: