Input:

Vzor výzvy na náhradu škody

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.12.1 Vzor výzvy na náhradu škody

JUDr. Martin Priecel; JUDr. Lucia Danišovičová


Stiahnuť vzor

Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu

V ..........................., dňa ...........................

Adresát:

Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu

VEC: Výzva na náhradu škody

Vážený/á pán/pani ........................... (priezvisko)

dovoľujem si Vás touto cestou osloviť ako bývalého nájomcu .... - izbového zariadeného bytu č. .., o výmere … m2, nachádzajúceho sa v bytovom dome so súpisným č. .., v ....................., na ulici …, číslo vchodu ........ postaveného na pozemku s parcelným č. ..... o výmere … m2, druh pozemku: ......................................., ktorý sa nachádza v bytovom dome v katastrálnom území: .......... obec: ........ okres: ..........., vedený na liste vlastníctva č. ......, Správou katastra Bratislava (ďalej len: byt).

Predmetný byt ste užívali


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: