Input:

Vzor výpovede nájomcu z nájmu podľa ust. § 10

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.3.10.7 Vzor výpovede nájomcu z nájmu podľa ust. § 10

JUDr. Lucia Danišovičová


Nájomca: .......................................

so sídlom: ......................................................................

IČO: ..................................

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ....................., odd.: ...., vložka č.: ................

Prenajímateľ

.................................

.................................

V Bratislave, dňa:

V E C: Výpoveď z nájmu vzniknutého zo zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa ............ č. .................

Vážený prenajímateľ,

na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktorá bola uzavretá dňa: .......... medzi spoločnosťou ........................... ako nájomcom a  spoločnosťou .................ako prenajímateľom užívam nebytový priestor č................. nachádzajúci sa na prízemí budovy na ul. ............................. .

Zmluva o nájme nebytových priestorov bola uzatvorená na dobu neurčitú. V zmysle ust. § 10 zák. č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov ak sa nájom uzavrie na neurčitý čas, sú prenajímateľ i nájomca oprávnení vypovedať zmluvu písomne bez udania dôvodu, ak nie je


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: