Input:

Účtovníctvo v bytovom dome

6.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2 Účtovníctvo v bytovom dome

Ing. Jana Vršková, Ing. Ivana Glazelová


Na správu bytového domu si vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome môžu zriadiť podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov:

 • spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo

 • uzavrú zmluvu o výkone správy s inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou - správca, ktorým môže byť aj bytové družstvo,

 • správne, ak ho právnická osoba (= účtovná jednotka) vedie podľa zákona o účtovníctve a ostatných osobitných predpisov,

 • úplné, ak účtovná jednotka zaúčtovala v účtovnom období, ktorým je spravidla kalendárny rok, prípadne hospodársky rok, v účtovných knihách všetky účtovné prípady a za toto účtovné obdobie zostavila individuálnu účtovnú závierku, zverejnila údaje podľa § 23d, uložila dokumenty podľa § 23a a má o týchto skutočnostiach všetky účtovné záznamy.

 • preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné (v zmysle § 32 zákona o účtovníctve) a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu.

 • zrozumiteľné, ak umožňuje jednotlivo aj v súvislostiach spoľahlivo a jednoznačne určiť obsah účtovných prípadov v nadväznosti na použité účtovné zásady a účtovné metódy (§ 4 ods. 2) a obsah účtovných záznamov v nadväznosti na použité formy účtovných záznamov (§ 31 ods. 2) účtovať o svojej činnosti a

 • zostaviť účtovnú závierku,

 • uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok, ak má povinnosť podať daňové priznanie,

 • v sústave jednoduchého účtovníctva podľa § 9 ods. 2 písm. c) zákona o účtovníctve môžu účtovať spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ak

 • nepodnikajú a súčasne,

 • jeho príjmy v predchádzajúcich účtovných obdobiach nedosiahli 200 000 eur.

Spoločenstvo je právnická osoba (odkaz na § 18 ods. 2 písm. d) OZ), ktorá spravuje spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, nebytové priestory, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príslušenstvo a priľahlý pozemok vrátane ich údržby a obnovy. Spoločenstvo zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome. Spoločenstvo vzniká dňom zápisu do registra spoločenstiev vedenom obvodným úradom v sídle kraja príslušným podľa sídla spoločenstva.

Správcom môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá má v predmete podnikania alebo v predmete činnosti správu a údržbu bytového fondu.

Spoločenstvo i správca pri vedení účtovníctva a zostavovaní účtovnej závierky postupujú v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len: zákon o účtovníctve). Tento zákon mal od svojho vzniku nad dvadsať noviel. Najnovšia novela je zákon č. 130/2015 Z. z., ktorý má niekoľko účinností od 1. 7. 2015, od 1. 1. 2016 a od 1. 1. 2017.


Podľa § 2 zákona o účtovníctve predmetom účtovníctva sú účtovné prípady - účtovanie skutočností o:

a) stave a pohybe majetku,

b) stave a pohybe záväzkov,

c) rozdiele majetku a záväzkov,

d) výnosoch,

e) nákladoch

f) príjmoch,

g) výdavkoch,

h) výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

Predmetom účtovníctva je aj vykazovanie skutočností o uvedených účtovných prípadoch v účtovnej závierke, pričom predmetom vykazovania v účtovnej závierke sú aj iné aktíva a iné pasíva.

Právnická osoba ako účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.

Účtovníctvo je:

Účtovníctvo účtovnej jednotky sa musí viesť spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov, ak účtovná jednotka je schopná zabezpečiť trvalosť po celú dobu ich spracovania a úschovy podľa § 31 až 36 zákona o účtovníctve.

Ak účtovná jednotka - aj spoločenstvo vlastníkov - sama nevedie svoje účtovníctvo, môže poveriť vedením svojho účtovníctva aj inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu. Týmto poverením sa však účtovná jednotka nezbavuje zodpovednosti za vedenie účtovníctva, zostavenie a predloženie účtovnej závierky a za preukázateľnosť účtovníctva v rozsahu podľa tohto zákona.

Správca a postupy účtovania

Správcom môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá má v predmete podnikania alebo v predmete činnosti správu a údržbu bytového fondu.

Správca je podnikateľským subjektom, ktorý vedie účtovníctvo v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve v týchto účtovných jednotkách upravuje opatrenie Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92 zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov a účtovnú závierku zostavujeme v súlade s týmito opatreniami, a to :

Mikro ÚJ zostavujú účtovnú závierku podľa opatrenia MF SR č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro ÚJ v znení opatrenie MF SR č. MF/18008/2014-74.

Malé ÚJ zostavujú účtovnú závierku podľa opatrenia MF SR č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé ÚJ v znení opatrenia MF SR č. MF/19927/2015-74.

Veľké ÚJ zostavujú účtovnú závierku podľa opatrenie MF SR č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké ÚJ v znení opatrenia MF SR č. MF/19926/2015-74.

Účtovníctvo spoločenstva

V ďalších častiach príručky sa budeme venovať účtovníctvu z pohľadu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Účtovná jednotka má povinnosť uložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku v registri účtovných závierok najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.


Daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je podľa § 41 ods. 1 ZDP daňovník povinný podať v lehote do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, a to podľa § 49 ods. 2 ZDP, pričom túto lehotu si daňovník môže predĺžiť v súlade s ustanovením § 49 ods. 3 ZDP.

Daňovník, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie, nemusí podať daňové priznanie, ak má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

Daňovník, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie, musí podať daňové priznanie, ak má príjmy, ktoré sú predmetom dane. Daňové priznanie musí podať aj vtedy, ak má iba príjmy oslobodené od dane.

Ak spoločenstvo dosiahne v zdaňovacom období príjmy, ktoré sú predmetom dane, napr. úhrady za výkon správy bytov [aj keď sú podľa § 13 ods. 2 písm. d) ZDP oslobodené od dane], je povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby a zároveň daňové priznanie je spoločenstvo povinné podať aj vtedy, ak ho na podanie vyzve daňový úrad.

Na účely podania daňového priznania je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku ku koncu zdaňovacieho obdobia a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť do registra účtovných závierok [v zmysle § 49 ods. 11 ZDP].

Čo znamená, že ak účtovná jednotka povinnosť podať daňové priznanie, toto predkladá daňovému úradu v termíne na podanie daňového priznania k dani z príjmov a zároveň v tomto termíne je účtovná jednotka povinná uložiť do registra účtovných závierok účtovnú závierku:

- ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva

Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v jednoduchom účtovníctve (Úč NO) a jej súčasti :

 • Výkaz príjmov a výdavkov Úč NO 1-01

 • Výkaz o majetku a záväzkoch Úč NO 2-01

- ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva

Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v podvojnom účtovníctve (Úč NUJ) a jej súčasti:

 • Súvaha Úč NUJ 1-01

 • Výkaz ziskov a strát Úč NUJ 2-01

 • Poznámky Úč NUJ 3-01

Právnické osoby, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie (vrátane spoločenstva), sú podľa § 1 ods. 2 zákona o účtovníctve účtovnými jednotkami, a to znamená, že sú povinné viesť účtovníctvo a zostaviť účtovnú závierku.


V sústave jednoduchého účtovníctva môžu účtovať spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur, a zároveň ak nie sú subjektom verejnej správy podľa § 9 ods. 2 písm. c) zákona o účtovníctve.

Prechod zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva je povinný, ak účtovná jednotka nespĺňa podmienky pre vedenie jednoduchého účtovníctva, pričom prechod sa uskutočňuje vždy len k prvému dňu účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, v ktorom účtovná jednotka zistila skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zmenu účtovnej sústavy.

Pri prechode medzi účtovnými sústavami postupuje účtovná jednotka podľa opatrenia Ministerstva financií SR č. 17 599/2003-92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvo pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v znení neskorších predpisov.

Spoločenstvá účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva

Spoločenstvá účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva pri vedení účtovníctva postupujú podľa opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.

Podľa § 25 ods. 4 tohto opatrenia spoločenstvá vo výkaze o príjmoch a výdavkoch uvádzajú jednotlivé položky príjmov a výdavkov v členení podľa druhov za nezdaňovanú činnosť a za zdaňovanú činnosť v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta.

Termíny pre ukladanie účtovnej závierky : účtovná závierka účtovnej jednotky účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva sa ukladá v registri účtovných závierok v lehote:

a) na podávanie daňového priznania, ak má účtovná jednotka povinnosť podať daňové priznanie,

b) ustanovenej osobitným predpisom, ak má účtovná jednotka povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom (napr. § 24 zákona č. 147/1997 Z. z. v znení zákona č. 445/2008 Z. z., § 33 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby), alebo

c) do šiestich mesiacov od konca účtovného obdobia, za ktoré sa ukladá, ak má účtovná jednotka povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa § 19 ods. 4 zákona o účtovníctve.

Spoločenstvá účtujúce v sústave podvojného účtovníctva

Spoločenstvo, ktoré má povinnosť účtovať v sústave podvojného účtovníctva, pri jeho vedení postupujú podľa opatrenia Ministerstva financií SR MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.

Podľa § 4 ods. 1 písm. g) tohto opatrenia je účtovná jednotka povinná pri vytváraní analytických účtov zohľadňovať potreby členenia aj podľa osobitných predpisov, napríklad podľa zákona o dani z príjmov je spoločenstvo účtujúce v sústave podvojného účtovníctva povinné v účtovníctve sledovať osobitne dosiahnuté výnosy a vynaložené náklady, ktoré vstupujú do základu dane a osobitne dosiahnuté výnosy a vynaložené náklady, ktoré nevstupujú do základu dane.

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov účtujúce v sústave podvojného účtovníctva zostavujú účtovnú závierku podľa opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania v znení neskorších predpisov.

Podľa § 4 tohto opatrenia, účtovná závierka


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: